Huron County Museum & Historic Gaol
Huron County Museum & Historic GaolPublic Domain ArchiveGoderich, ON, Canada
Sheep grazing, 1920

Sheep grazing, 1920