Huron County Museum & Historic Gaol
Huron County Museum & Historic GaolPublic Domain ArchiveGoderich, ON, Canada
Binding grain, 1919

Binding grain, 1919